Start arrow Realizacja Prób
Zasady realizacji prób na stopnie instruktorskie
1. Termin pracy KSI
Przyjmowanie zainteresowanych i dokumentów odbywa się w lokalu komendy hufca Łódź Widzew w każdy trzeci poniedziałek miesiąca o godz. 18.00. Szczegółowy harmonogram posiedzeń ogłaszany jest na tablicy informacyjnej oraz stronie internetowej hufca. W wyjątkowych sytuacjach Komisja może wyznaczyć dodatkowy termin posiedzenia.

2. Członkowie Komisji pełnią w hufcu dyżury, najczęściej na dwa tygodnie przed posiedzeniami Komisji. Podczas dyżuru można złożyć dokumenty, ustalić termin spotkania z Komisją oraz skonsultować program próby czy też sposób realizacji.

3. W celu otwarcia bądź zamknięcia próby na stopień instruktorski, instruktor bądź kandydat na instruktora na co najmniej dwa tygodnie przed posiedzeniem Komisji dostarcza plan próby, bądź sprawozdanie z realizacji próby i ustala termin spotkania z KSI. Wcześniejsze zapoznanie się z próbą (sprawozdaniem) i kandydatem na opiekuna próby pozwala na sprawniejszą organizację i planoewanie posiedzenia KSI. Jeśli instruktor lub kandydat na instruktora nie będzie mógł stawić się w umówionym terminie, zobowiązany jest istalić z przewodniczącym Komisji kolejny termin.

4. Przy otwarciu i zamknięciu próby wymagane jest regulaminowe umundurowanie zarówno zainteresowanego jak i opiekuna próby.

5. Przebieg realizacji próby:
Instruktor lub kandydat na instruktora, któremu otwarto próbę:
a) podnosi swoje kwalifikacje zgodnie z wymaganiami zdobywanego stopnia poprzez samokształcenie, udział w seminariach instruktorskich, kursach, warsztatach metodycznych itp.
b) wykonuje swoje obowiązki związane z pełnioną funkcją instruktorską
c) realizuje zadania próby uzyskując potwierdzenie ich realizacji
d) przedstawia wniosek o zamknięcie danego stopnia przełożony i opekunowi w celu dokonania wpisu ocen i opinii

6. W przypadku wystąpienia trudności w realizacji podjętych przez zainteresowanego zadań ubiegający się o stopień może pisemnie zwrócić się do KSI Z prośbą o zmianę zadań. Prośba powinna zawierać:
a) wyszczegółowienie zadań, których realizacj jest niemożliwa
b) rzeczowe uzasadnienie i opis występujących trudności
c) propozcyje nowych zadań

7. Przy trudnościach wystepujących przy braku porozumienia pomiędzy kandydatem a opiekunem próby, zainteresowany może pisemnie zwrócić się do KSI o zmianę opiekna próby, rzeczowo motywując swój wniosek.

8. W przypadku nie dotrzymania terminu próby i nie wystąpieniu do KSI o jego przedłużenie, KSI może wystąpić do zainteresowanego z wezwaniem do zakończenia próby co najwyżej 2 razy. W przypadku nie stawienia się na wezwanie KSI bez uzasadnionej przyczyny, automatycznie nastąpi negatywne zamknięcie próby na stopień.

9. Zamknięcie próby - wymagane dokumenty:
a) książeczki służbowe jak przy otwarciu
b) dokumentacja próby:
-przedstawia się wypełniony wniosek o zamknięcie próby na dany stopień wraz z odpowiednimi wpisami oraz   opiniami, wraz z wnioskiem
opiekuna o zamknięcie próby i przyznanie stopnia
-sprawozdanie z przebiegu i realizacji zadań zawartych w programie próby, zawierające własną ocenę próby, podpisane przez siebie i opiekuna próby
-materiały potwierdzające realizację poszczególnych zadań programu próby oraz wymagań na stopień - opracowane przez realizującego próbę materiały programowe, metodyczne, konspekty zajęć, plany kursów, śpiewniki, informatory etc.
-w przypadku próby na stopień przewodnika: opinia wizytującego zbiórkę drużyny prowadzonej przez kandydata w trakcie trwania próby. Kandydat przedstawia także dokumentację drużyny (książkę pracy, kronikę, książeczki zastępów itp.).

9. Próby na stopień harcmistrza.
Instruktorzy Hufca Łódź Widzew zdobywający stopień harcmistrza zgłaszają się do hufcowej KSI przed otwarciem i zamknięciem próby w chorągwianej KSI w celu uzyskania opinii o programie lub o przebiegu próby.

10. Opiekunowie prób.
Opiekunem próby na stopień instruktorski może być czyny instruktor z zaliczoną służbą instruktorską za ostatni rok, pełniący funkcję instruktorską, posiadający co najmniej stopień podharcmistrza przy próbach na pwd; a stopień harcmistrza przy próbach na phm. Opiekun próby powinien cieszyć się nienaganną opinią oraz autorytetem w swoim środowisku działania.